مطالعات کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست دشت تهران

مطالعات کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست دشت تهران

مطالعات کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست دشت تهران کارفرما: شهرداری تهران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: یکسان سازی نقشه های فرونشست از سال 2004 تا 2016 با استفاده از پردازش تصویر برآورد خسارت ناشی از فرونشست بر ساختمان های 17 ، 18 و 19 تهران پیشبینی نرخ فرونشست...
مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش در کیلومتر 19 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی پتانسیل لغزش در طول محدوده گالری ترسیم مقاطع عرضی و طولی تحلیل پایداری مقاطع در حالت های استاتیک، شبه استاتیک و وجود رواناب مدلسازی...
پایدارسازی سنگ اُفت کیلومتر 9 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

پایدارسازی سنگ اُفت کیلومتر 9 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال

پایدارسازی سنگ اُفت کیلومتر 9 منطقه 4 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: تعیین پتانسیل سنگ افت در طول ترانشه بر اساس ویژگی های ساختاری، هوازدگی و ارتفاع ترسیم مقاطع زمین شناسی تحلیل ساختاری با توجه به سیستم...
مطالعات زمین‌لغزش کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات زمین‌لغزش کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات زمین‌لغزش کیلومتر 28 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی میدانی زمین لغزش تعیین خواص مکانیک سنگی با استفاده از تحلیل برگشتی مدلسازی عددی لغزش در 3 مقطع بحرانی تحلیل پایداری مقاطع در حالت...
مطالعات لغزش کیلومتر 800+1 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش کیلومتر 800+1 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

مطالعات لغزش کیلومتر 800+1 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی میدانی زمین لغزش تعیین خواص مکانیک سنگی با استفاده از تحلیل برگشتی مدلسازی عددی لغزش در 4 مقطع با استفاده از اطلاعات ژئوفیزیک تحلیل...