طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان

طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان

طراحی چهار قطعه تونل لالی-مسجد سلیمان کارفرما: مهندسین مشاور هگزا % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام مطالعات زمین شناسی ساختاری و زمین شناسی مهندسی در محدوده تونل‌ها بازدید میدانی و برداشت‌های زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری تحلیل پایداری گوه‌های لغزشی در...
مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور

مطالعات فاز اولیه طراحی تونل اتصال راه آهن داراب به شبکه ریلی کشور کارفرما: مهندسین مشاور تردد راه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی محدوده تونل تحلیل پایداری ترانشه‌ها در مسیر ارایه روش اجرا و ساخت پرتال‌ها پیشنهاد...
ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال

ایمن سازی پرتال جنوبی تونل شماره 11 منطقه 1 آزادراه تهران-شمال کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام بازدید میدانی مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری تحلیل خطر زمین لرزه در محدوده پرتال تعیین خواص مکانیکی سنگ و...