دپارتمان هیدرولوژی و سیلاب

با توجه به قرارگیری ایران در منطقه گرم و خشک، درصد قابل توجهی از خسارت‌های مخاطرات طبیعی مربوط به سیل در کشور است. بسیاری از خسارت سیل‌های ایران به دلیل دخل و تصرفی است که در حریم رودخانه¬ها رویداده است. از این رو مطالعات هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و منابع آب با توجه به پتانسیل رخداد سیل، کم‌آبی و خشکسالی بسیار با اهمیت است.

مجموعه توانمندی‌ها و خدمات این دپارتمان در سه دسته کلی ارزیابی و پهنه‌بندی خطر و ریسک سیلاب، مطالعات هیدروژئولوژی، آب زیرزمینی و منابع آب و سامانه‌های هشدار و ارزیابی خسارت سیلاب جای می‌گیرد.

توانمندی‌ها

ارزیابی و پهنه‌بندی خطر و ریسک سیلاب

یکی از مهم‌ترین تمهیدات کنترلی در کاهش مخاطرات سیلاب‌ها تعیین محدوده تحت تاثیر یک سیلاب است. با توجه به تاثیر پهنه‌های سیلابی در تعیین موقعیت ساختگاه های جدید و طراحی راهکارهای مدیریتی برای سازه‌های موجود، پهنه‌بندی خطر سیلاب و تخمین خسارت اهمیت دارد. از مهم‌ترین خدمات و توانمندی‌های این حوزه می‌توان به بررسی های توپوگرافی، فیزیوگرافی و ژئومورفولوژی، بررسی سوابق رخدادهای سیل و تعیین سناریوهای وقوع سیلاب، تحلیل فرکانس حداکثر آبدهی سالانه ایستگاه شاخص آب‌سنجی و استخراج هیدروگراف سیلاب، تهیه مدل هیدرودینامیکی دو بعدی جریان سیلاب، تهیه‌ نقشه‌های استغراق، ماندگاری و سرعت سیلاب و تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر سیلاب و ریسک اشاره نمود.

مطالعات هیدرولوژی، آب زیرزمینی و منابع آب

با توجه به کمبود منابع آب در فلات ایران و همچنین تاثیرگذاری آب‌های سطحی و زیرزمینی در پروژه‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای نیاز است مطالعات هیدروژئولوژی، آب زیرزمینی و منابع آب انجام شود. از مهم‌ترین خدمات و توانمندی‌های این حوزه می‌توان به بررسی آمار و اطلاعات آب‌شناسی و تهیه نقشه هم‌شدت بارندگی، تعیین محدوده حوضه، شبکه آبراهه‌ای، نیمرخ طولی رودخانه، مساحت حوضه و زمان تمرکز حوضه، مدلسازی آب زیرزمینی و مطالعه سدهای زیرزمینی، مطالعات مربوط به مدیریت، بازار و بهینه‌سازی مصرف منابع آب اشاره نمود.

سامانه‌های هشدار و ارزیابی خسارت سیلاب

هدف از به کارگیری سامانه هشدار، کنترل وضعیت نزولات جوی در حوضه‌های آبریز به منظور تامین فرصت کافی اخذ تصمیم مناسب در رابطه با ایمنی و مدیریت شرایط اضطرار است. سامانه هشدار وظیفه مدلسازی فرآیند بارش- رواناب، مدلسازی هیدرولیکی سیلاب و کمک به تصمیم‌گیری در فرآیند صدور هشدار را برعهده دارد. از خدمات و توانمندی‌های این حوزه می‌توان به طراحی سامانه پهنه‌بندی سیلاب، طراحی سامانه ارزیابی خسارت و طراحی سامانه هشدار سیل اشاره نمود.

  

آخرین مطالب مرتبط بلاگ

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه ای که به دنبال آن هستید پیدا نشد. دوباره جستجو کنید یا از نوار منوی بالا برای یافتن مطلب خود استفاده نمایید.