سامانه هشدار سریع زلزله شبکه و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب تهران

سامانه هشدار سریع زلزله شبکه و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب تهران

سامانه هشدار سریع زلزله شبکه و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب تهران کارفرما: شرکت آب و فاضلاب تهران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی فرصت هشدار در تاسیسات آب و فاضلاب تولید نقشه های خسارت برای تاسیسات بر اساس سناریوهای تعینی، احتمالاتی، شناور و چگالی لرزه ای...
مطالعات امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر قم

مطالعات امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر قم

مطالعات امکان‌سنجی سامانه هشدار سریع زمین لرزه شهر قم کارفرما: شهرداری قم % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: بررسی امکان پذیری سامانه هشدار سریع با توجه به شرایط تکتونیکی پهنه بندی شعاع کور و فرصت هشدار برای شهر قم طراحی شبکه بهینه ایستگاه ها با استفاده از...
مطالعات امکان‌سنجی و طراحی شبکه هشدار سریع زلزله شهر تهران

مطالعات امکان‌سنجی و طراحی شبکه هشدار سریع زلزله شهر تهران

مطالعات امکان‌سنجی و طراحی شبکه هشدار سریع زلزله شهر تهران کارفرما: مرکز مطالعات شهرداری تهران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: امکانسنجی سامانه هشدار سریع امکانسنجی فرصت هشدار بر اساس تکتونیک تهران پهنه بندی شعاع کور و فرصت هشدار طراحی مشخصات نرم افزاری و...
تحلیل خطر و برآورد طیف مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران

تحلیل خطر و برآورد طیف مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران

تحلیل خطر و برآورد طیف مجتمع ادارات مرکزی شرکت ملی گاز ایران کارفرما: شرکت ملی گاز ایران % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی در گستره 150 کیلومتری مجتمع تحلیل خطر زلزله به دو روش تعیینی و احتمالاتی برآورد طیف پاسخ طراحی همپایه...
مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه و طیف نیروگاه حرارتی سیریک (میناب)

مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه و طیف نیروگاه حرارتی سیریک (میناب)

مطالعات تحلیل خطر زمین لرزه و طیف نیروگاه حرارتی سیریک (میناب) کارفرما: ژئو محیط پارس % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات لرزه زمین ساخت در محدوده 150 کیلومتری نیروگاه شناسایی و مطالعه سابقه لرزه خیزی گسل ها تدوین کاتالوگ لرزه ای برای سایت مورد مطالعه...