تحلیل خطر زمین‌لرزه ورزشگاه التاجیات و الوزراء بغداد

تحلیل خطر زمین‌لرزه ورزشگاه التاجیات و الوزراء بغداد

تحلیل خطر زمین‌لرزه ورزشگاه التاجیات و الوزراء بغداد کارفرما: مهندسین مشاور بلند پایه % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی برای گستره 200 کیلومتری از دو ورزشگاه تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد بیشینه شتاب برای سطوح مختلف لرزه ای...
مطالعات ساختگاه قطار شهری شهرهای مشهد، اصفهان وشیراز

مطالعات ساختگاه قطار شهری شهرهای مشهد، اصفهان وشیراز

مطالعات ساختگاه قطار شهری شهرهای مشهد، اصفهان وشیراز کارفرما: % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: انجام مطالعاتلرزه خیزی و زمین شناسی ساختاری تهیه شتاب زمین لرزه در سطوح مختلف لرزه ای مطالعات اثر ساختگاه در محل ایستگاه ها پروژه‌های مرتبط « مطالب جدید تر...
تحلیل خطر زمین‌لرزه ساختمان مجلس شورای اسلامی

تحلیل خطر زمین‌لرزه ساختمان مجلس شورای اسلامی

تحلیل خطر زمین‌لرزه ساختمان مجلس شورای اسلامی کارفرما: مهندسین مشاور پارامادان % درصد پیشرفت پروژه فعالیت‌های انجام شده: مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی مطالعات لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی تحلیل خطر زمین لرزه در سطوح مختلف لرزه ای بر روی سنگ بستر و در سطح زمین...